sahand diba tarh

طراحی داخلی 

تاثیر فضای پیرامون برانسان مدت هاست که به اثبات رسیده ومی دانیم که رنگ، شکل و حتی جزیئات دکوراسیون داخلی محیط، در خواب و بیداری با ما در ارتباط خواهد بود. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تآثیر مستقیمی برنحوه انجام فعالیت های ما درآن دارد واز طرف دیگر نگرش، احوال وشخصیت مارا تحت تآثیر قرار می دهد. براین اساس هدف طراحی داخلی شرکت معماری سهند دیبا طرح ، بهبود عملکرد فیزیکی وروانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است ودر واقع از طراحی به عنوان روندی عملکردی، زیبا شناختی و هدایت گر برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله: پویایی، افزایش بازده کاری و بهترکردن روش زندگی  استفاده می کند. متخصصین و طراحان شرکت معماری سهند دیبا طرح با تکیه بر تجارب و ذوق هنری و خلاق خود وبا در نظر گرفتن خواسته ها وسلیقه کارفرما وبا آنالیز کردن دقیق فضا شروع به طراحی داخلی کرده و در برنامه زمانی مشخص، بهترین و هوشمندانه ترین طرح را جهت تآمین نظر و معماری ایده آل مشتری ارائه می دهد.